Energy

logo_energy
+420 596 614 750
info@xenium.cz

Výroba druhotných surovin

Co je výroba druhotných surovin?

Technologie pomalého termického rozkladu spočívá v řízeném tepelném rozložení vstupního materiálu bez přísunu kyslíku na tři konečné dále využitelné produkty, kterými jsou uhlíkatá frakce, lehký topný olej (LTO) a plyn s vysokým obsahem metanu (CH4).

Zařízení pro pomalý termický rozklad již bylo testováno na různé druhy vstupních materiálů. Po ověření pomalého termického rozkladu biomasy (obilnin a olejnin), čistírenských kalů a kontaminovaných zemin, proběhly další testy s masokostní moučkou, drůbežím trusem a tvrdými plasty. Také tyto výsledky potvrdily, že princip pomalého termického rozkladu přináší potenciál nejen vstupní materiály likvidovat, ale významně energeticky využít.

Obiloviny (pšenice, kukuřice, rýže), luštěniny a olejniny (slunečnice, ořechy) a odpady ze zpracování bio-materiálů mají obrovský energetický potenciál. Zpracování bio-materiálu pomalým termickým rozkladem vznikají vždy tři frakce – pevná, kapalná a plynná, v poměru 33%:33%:33%, které je možné samostatně využít jako paliva.

Energetická hodnota jednotlivých frakcí se po zpracování v tomto systému až zdvojnásobí. Technologické řešení umožňuje vstupní materiál přeměnit na elektrickou energii a teplo, dále využitelné například v rámci zemědělských či průmyslových areálů.

Jak výroba druhotných surovin funguje?

Zařízení je založeno na technologii pomalého termického rozkladu, které ovšem nespočívá v tradičním spalování, ale v řízeném tepelném rozkladu vstupního materiálu na tři nezávislé energeticky využitelné produkty. Samotný proces probíhá v uzavřeném pracovním okruhu, zařízení nemá kouřovod, produktem není žádný popel a zařízení není napojeno na zdroj pitné či užitkové vody. V tomto tepelně stabilním procesu, trvajícím cca dvě hodiny, vždy vznikají ze vstupní vsázky tři složky, které jsou dále využitelné jako paliva (certifikované palivo):

  • pevná frakce – uhlíkatá drť (obsah C až do 90%),
  • kapalná frakce – olej – palivo do kogenerační jednotky,
  • plynná frakce – plyn – CH4 metan, palivo do kogenerační jednotky

Uhlíkatá drť a pyrolýzní olej jsou dále komerčně využitelné produkty vysoké kvality a vyrobený zchlazený a vyčištěný plyn lze použit jako palivo do kogenerační jednotky s připojeným generátorem se současnou výrobou elektrické energie a tepla s vysokou účinností kogenerace. Vyrobenou elektrickou energii je možno využít pro vlastní spotřebu a případné přebytky dodávat do distribuční sítě. Vyrobené teplo tvořící se pomocí výměníků, jehož zdrojem jsou výfukové plyny (výfukové spaliny a pára) z kogenerační jednotky, lze použít např. na sušení vstupního materiálu do zařízení na výrobu druhotných surovin apod. Z chlazení vzniká voda o teplotě 80/60°C, která se pomocí rozvodu tepla dá využiít k vytápění objektů.

S čím pomůžeme:

  • vypracujeme podklady k žádosti o územní souhlas
  • vyřídíme stavební povolení
  • provedeme samotnou realizaci
error: Content is protected !!